top of page

攤位遊戲 Booth Games

*為了配合活動主題,我們堅持替每個活動度身訂造遊戲, 設計內容*

打地鼠機

懷舊拋樽                                  幸運拋彩虹                            巨型俄羅斯方塊                               歡笑大牙
 速度與激情                                    射氣球                                    錘擊疊羅漢                                  滾球迷宮
  東擺西擺                                  足球神射手                                 配對球                                        釣金魚              
磁石飛鏢盤                                 尋尋覓覓                                   弓箭神射手                              推撞冰壺                                   
懷舊拋磚                                     鈎鴨仔                                       拋罐遊戲                                   拋球入洞 
弓箭神射手                                  運球帷幄                                  迷你遙控車                                   桌下足球
Skee Ball                             Shoot the Duck                            擲骰之旅                                 滾球是非題
保齡球                                    投球九宮格                              三分神射手                               高爾夫球
錨點 1
錨點 2
拳擊機                                           接棒遊戲                                夾公仔機                                    VR遊戲
充氣飛鏢盤                                  打地鼠機                                      電流棒                                    充氣抓錢機
籃球機                                   充氣足球神射手                             大力士機                                     發電單車      
Lucky Ball                                 撳撳反應燈                                   高速跑車                                      飛鏢機

機動遊戲

划艇(VR遊戲)                          電流棒(便攜版)                   Skee ball (inflatable)        
bottom of page